Regulamin

Regulamin

Regulamin portalu internetowego neptron.pl
Obowiązuje od dnia 06.08.2019

§ 1. Definicje

1. Operator – Jest jednocześnie administratorem portalu neptron.pl – Tomasz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą neptron.pl, ul. św. Jadwigi 80, 42-226 Częstochowa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 573-279-09-26 Telefon kontaktowy: 34 341 01 99. Adres e-mail: biuro@neptron.pl.

2. Portal – Strona internetowa należąca do Operatora dostępna pod adresem www.neptron.pl, za pośrednictwem której Klient może składać zlecenia wykonania Usług.

3. Użytkownik – Każda osoba, która odwiedza Portal.

4. Umowa – Umowa nabycia usługi zawarta na odległość w oparciu o Portal, zawarta między Użytkownikiem a Operatorem

5. Usługa – Opisana szczegółowo na podstronach Portalu usługa, do której wykonania zobowiązuje się Operator po otrzymaniu zamówienia oraz wpłaty od Użytkownika.

6. Klient – Każdy Użytkownik który złoży zamówienie na wykonanie Usługi opisanej na podstronach Portalu (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

7. Konsument – Nabywca usługi będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy zlecenia wykonania Usługi przez Operatora za pośrednictwem Portalu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

8. Regulamin – Niniejszy regulamin określający warunki korzystania oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej   https://neptron.pl/regulamin/ gdzie można go przeczytać, pobrać i/lub wydrukować. Odnośnik do Regulaminu jest widoczny na każdej podstronie Portalu. Warunkiem zawarcia Umowy zlecenia Usługi jest akceptacja warunków określonych w Regulaminie.

9. Formularz zamówienia – Część Portalu dostępna podczas zamawiania Usługi, w której Użytkownik podaje dane teleadresowe niezbędne do zrealizowania Usługi. Wypełnienie Formularza oraz opłata zgodna z treścią w Formularzu zamówienia są niezbędne do prawidłowego złożenia zlecenia wykonania Usługi.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
    a) Przeglądania stron Portalu;
    b) Składania zamówień drogą elektroniczną w ramach podstron Portalu oraz zawarcia i wykonania umowy wykonania Usługi opisanej na podstronach Portalu;
    c) Związane z polityką prywatności oraz ochrony danych osobowych;
    d) Związane z polityką „Cookies”; 

2. Informacje o oferowanych Usługach zamieszczone na podstronach Portalu w tym opisy, prezentacje i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zlecenia wykonania Usługi.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacja Regulaminu.

§ 3. Korzystanie z Portalu

1. Aby strony Portalu wyświetlały się poprawnie a korzystanie z niego było możliwe niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do łącza internetowego, wyposażonego w jedną z poniższych, zaaktualizowanych do najnowszej wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptacją plików „Cookies” (o których szerzej w § 13).

2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu lub przerw w dostępie do wybranych funkcji spowodowanych aktualizacjami oraz pracami konserwacyjnymi prowadzonymi w celu poprawienia jakości dostarczanych treści oraz usług.

3. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Portalu i/lub ograniczyć dostęp do jego funkcji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że Klient w Formularzu Zamówienia podał:
    a) Dane wprowadzające w błąd
    b) Dane niezgodne z prawdą
    c) Dane naruszające dobro osób trzecich

4. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa oraz do zaniechania działań mających na celu ingerencję w część systemową Portalu i/lub celowego wprowadzania w błąd innych Użytkowników.

5. Wszelkie prawa do Portalu w tym do jego nazwy, opisów, domeny internetowej, fotografii oraz grafik, logotypów (za wyjątkiem logotypów i fotografii prezentowanych na Portalu w celach prezentacji towarów i/lub usług do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Operatora.

§ 4 Składanie zamówień

1. Składanie zamówienia na wykonanie usługi wiąże się z dokonaniem wpłaty zgodnej z opisem danej usługi.

2. Aby złożyć zamówienie poprzez Portal niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia co wiąże się z podaniem danych takich jak adres e-mail, imię oraz nazwisko i/lub numer telefonu osoby składającej zamówienie.

3. Aby Formularz zamówienia został zaakceptowany przez Operatora niezbędne jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

4. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest ono niezbędne do poprawnego wypełnienia Formularza zamówienia. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć poprzez wysyłanie stosownej prośby do Operatora. Operator wyraźnie informuje o celach zbierania danych osobowych.

5. Po wypełnieniu Formularza zamówienia oraz dokonaniu opłaty za zamówioną Usługę – Klient otrzymuje potwierdzenie wypełnienia Formularza zamówienia na podany adres poczty elektronicznej. Operator w celu należytego wykonania Usługi zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem poprzez podane w Formularzu zamówienia środki kontaktu takie jak adres e-mail i/lub nr telefonu.

6. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zlecenia wykonania Usługi skierowaną do Operatora

7. Potwierdzeniem otrzymania przez Operatora oferty zawarcia umowy zlecenia Usługi jest wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta podanej w Formularzu zamówienia.

8. Informacja o przyjęciu zlecenia do realizacji jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty zawarcia umowy zlecenia wykonania Usługi.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. może przeglądać dostępne podstrony oraz korzystać z funkcji takich jak składanie zamówienia, kontakt z Operatorem itp.

3. Użytkownik ma prawo pobierać zdjęcia dostępne na stronach Portalu i korzystać z nich na własny użytek, jednak ich rozpowszechnianie jest możliwe tylko w celach niekomercyjnych i tylko w przypadku gdy w pobliżu zdjęcia znajdzie się link do strony internetowej Operatora.

4. Wszystkie treści dostępne na Portalu w tym Regulamin, fotografie , grafiki, opisy produktów oraz inne treści dostępne na podstronach Portalu są własnością Operatora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dna 4 lutego 1994r.

5. Operator ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania dostępu do wybranych funkcji Portalu Użytkownikowi, który naruszy postanowienia Regulaminu, zamieszcza treści bezprawne lub gdy działa na szkodę Operatora i/lub innych Użytkowników Portalu.

§ 6. Prawa i obowiązki Klienta

1. Aby dokonać zlecenia wykonania Usługi Klient zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu

2. W celu złożenia zamówienia na wykonanie Usługi niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia w tym podanie wszystkich wymaganych danych (zaznaczonych symbolem gwiazdy: „*”).

3. Klient ma prawo do wglądu w dane które przekazał Operatorowi w związku ze zleceniem wykonania Usługi.

4. Klient ma prawo do usunięcia przekazanych danych w każdym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Operatorem.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia realizacji Usługi

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do umów:
    a) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
    b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    h) W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy, konserwacji lub realizacji innej usługi; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    k) Zawartej w drodze aukcji publicznej;
    l) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    m) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość składając stosowne oświadczenie na piśmie.

4. W przypadku gdy Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, oraz gdy przesłał do Operatora oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, Operator zobowiązuje się zwrócić Klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia poniesione koszty.

5. Operator dokonuje zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta w przypadku gdy Klient odstąpił od umowy oraz przesłał oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, w sposób taki sam jaki wybrał Klient przekazując płatność Operator, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu poniesionych kosztów.

6. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Płatności

1. Ceny Usług podane na stronach Portalu są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT. W przypadku podania dwóch cen, Operator wyraźnie informuje która cena jest ceną bez podatku VAT (netto).

2. Ceny Usług są prezentowane w walucie złoty (PLN).

3. Ceny Usług nie zawierają ewentualnych kosztów doręczenia przesyłki. W zależności od wybranej opcji dostawy cena końcowa zamówienia zostanie powiększona o koszta przesyłki o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
    a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Operatora: 03 1140 2004 0000 3602 7378 5328 Wówczas realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora;
    b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com .
    c) Gotówką, wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Operatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia a płatność Klient przekazuje bezpośrednio Operatorowi.

5. Podczas składania zamówienia na Portalu, Użytkownik powinien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od daty wypełnienia Formularza zamówienia.

6. Jeżeli Klient nie ureguluje płatności w terminie o którym mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu, Operator wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Jeżeli i ten termin zostanie przekroczony a płatność nie zostanie uregulowana, wówczas Operator oświadcza o odstąpieniu od umowy.

§ 9. Wykonanie usługi

1. Usługi wykonywane są w dni robocze od Poniedziałku do Piątku w godzinach 10:00-18:00. Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Operator informuje Klienta o czasie potrzebnym na zrealizowanie Usługi. W przypadku braku informacji o terminie realizacji przyjmuje się czas 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków.

3. Wykonanie usługi rozliczane jest na podstawie Faktur VAT.

4. Po zrealizowaniu Usługi Operator zobowiązuje się do kontaktu z Klientem za pomocą danych przekazanych w Formularzu zamówienia i poinformowania go o zakończonych pracach.

§ 10. Promocje i rabaty

1. Klient dokonujący zamówień za pomocą Portalu ma możliwość skorzystania ze zniżek przygotowywanych przez Operatora

2. Operator zastrzega sobie prawo do wyceniania Usług indywidualnie w porozumieniu z Użytkownikiem.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian cen prezentowanych przy opisach Usług oraz wprowadzania stałych lub czasowych obniżek i podwyżek cen usług. Aktualna cena usługi jest taka jaką prezentuje Formularz zamówienia.

4. Kody rabatowe nie łączą się ani ich wartość nie jest sumowana. Podczas składania zamówienia można użyć tylko jednego kodu. W przypadku gdy posiada się kilka różnych kodów należy wybrać z którego chce się skorzystać.

5. Kody rabatowe mogę obejmować: 
    a) Obniżenie ceny usługi (wartość procentowa) 
    b) Obniżenie ceny usługi (wartość w złotych) 

6. Ważność kodów rabatowych może być ograniczona czasowo. W każdym miejscu gdzie publikowany jest kod rabatowy powinna być informacja do kiedy jest ważny. Jeśli takiej informacji nie ma oznacza to, że kod ważny jest bezterminowo.

7. Niektóre kody rabatowe mogą wymagać określonej minimalnej kwoty zamówienia aby stały się aktywne, wówczas w miejscu gdzie Operator udostępni kod będzie o tym informacja.

§ 11. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów, które przekazali dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Operator.

2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia. Operator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji wykonania Usługi i tylko w zakresie jakim przewiduje prawo.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Operator zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Operator dokłada wszelkich starań aby przekazane dane osobowe Klientów pozostawały bezpieczne oraz aby nie zostały upublicznione osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

5. Operator może przekazać dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność o której mowa w § 8. ust 4 poprzez system tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com .

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Usługi.

§ 12. Pliki Cookies

1. Portal wykorzystuje pliki „Cookies” własne oraz zewnętrznych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy „Prawo telekomunikacyjne” z dnia 16 lipca 2004 roku.

2. Pliki „Cookies” wykorzystywane są wyłącznie z przeglądarką internetową konkretnego urządzenia i mogą być wyłączone przez Użytkownika, jednak może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu w przeglądarce Użytkownika.

3. W zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej, zmian w ustawieniach plików „Cookies” można dokonać korzystając z poradników zamieszczonych w poniższych odnośnikach:
    a) Dla przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
    b) Dla przeglądarki Google Chrome (oraz przeglądarki systemu Android): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
    c) Dla przeglądarki Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
    d) Dla przeglądarki Safari (oraz systemów należących do firmy Apple): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
    e) Dla przeglądarki Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

4. Pliki „Cookies” generowane przez Portal służą do korzystania z funkcji niezbędnych do prawidłowego działania Portalu. Nie są one kojarzone z danymi osobowymi takimi jak np. imię, nazwisko czy adres Użytkownika.

5. Pliki „Cookies” mogą być wykorzystywane w celu monitorowania ruchu Użytkowników w obrębie Portalu oraz pomiędzy Portalem a innymi stronami internetowymi.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę lub stosowanie plików „Cookies” na innych stronach internetowych nie należących do Operatora lub generowanych przez zewnętrzne podmioty.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Regulamin jest dostępny w trybie ciągłym na podstronie Portalu: https://neptron.pl/regulamin

3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jednocześnie informuje, że dla każdego zamówienia które zostało przyjęte obowiązuje Regulamin który w momencie przyjmowania zamówienia jest dostępny pod adresem o którym mowa w § 13 ust. 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania nowego Regulaminu.

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2019 r.